Morfologia kliniczna przegrody serca…

Tekst opublikowany za zgodą wydawnictwa Elsevier Urban & Partner – wydawcy dwumiesięcznika Pediatria Polska Morfologia kliniczna przegrody serca...

Morfologia kliniczna przegrody serca i jej wad rozwojowych.

Morfologia kliniczna przegrody serca… ,                              Autorzy: Adam Koleśnik, Cezary Sebastian Niszczota – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , Morfologia kliniczna przegrody serca… , , Morfologia kliniczna przegrody serca… , Morfologia kliniczna Streszczenie

Wady przegrody serca związane z obecnością przecieku wewnątrzsercowego stanowią łącznie najczęstszą grupę wrodzonych wad serca. Występują jako izolowane zaburzenia rozwojowe lub stanowią składnik złożonych malformacji układu sercowo-naczyniowego. Ich populacyjne znaczenie wymusiło konieczność dokładnego opisania prawidłowej anatomii i rozwoju przegrody międzyprzedsionkowej, przedsionkowo-komorowej oraz międzykomorowej, jak również anatomii ich wad rozwojowych w sposób użyteczny w diagnostyce i terapii. W niniejszej pracy przedstawiono ujęcie anatomii przegrody serca zgodne z najnowszym piśmiennictwem światowym. Przedstawiono wady związane z obecnością przecieku międzyprzedsionkowego, dzieląc je na wady przegrody międzyprzedsionkowej oraz inne formy komunikacji międzyprzedsionkowej. Anomalie rozwojowe dotyczące przegrody przedsionkowo-komorowej przedstawiono w sposób podkreślający wspólne cechy wad z tej grupy. Za podstawę klasyfikacji wad przegrody międzykomorowej przyjęto kryteria morfologiczne pozwalające właściwie opisać ubytek niezależnie od istniejących różnych systemów ich podziału. W dobie szybkiego rozwoju diagnostyki prenatalnej, neonatologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii umożliwiających efektywne leczenie wad przeciekowych wiedza na temat ich morfologii niezbędna jest specjalistom z różnych dziedzin medycyny, a jednolity język komunikacji warunkuje właściwe porozumienie pomiędzy lekarzami zaangażowanymi w leczenie pacjentów w każdym etapie ich życia.Morfologia kliniczna przegrody serca… , Morfologia kliniczna przegrody serca… ,

Ryc. 1. A. Morfologia prawidłowego prawego przedsionka płodu; SVC – ujście ż. głównej górnej, FO – dół owalny z otworem owalnym, CS – ujście zatoki wieńcowej, IVC – ujście ż. głównej dolnej, vIVC – zastawka ż. głównej dolnej, vCS – zastawka zatoki wieńcowej. B. Formy komunikacji międzyprzedsionkowej przedstawione schematycznie na tle prawidłowych struktur prawego przedsionka. Kolor zielony oznacza ubytki przegrody międzyprzedsionkowej, niebieski ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej, czerwony formy komunikacji związane z ujściami żylnymi; SV-SVC – komunikacja typu ż. głównej górnej, ASD II – ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu wtórnego, VD – ubytek typu przedsionkowego, SV-IVC – komunikacja typu ż. głównej dolnej, CSD – komunikacja typu zatoki wieńcowej, primum AVSD – ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej typu otworu pierwotnego

Ryc. 2. Przekrój przez serce na poziomie przegrody przedsionkowo-komorowej (krótka strzałka); TV – zastawka trójdzielna, AoV – zastawka aortalna, MV – zastawka mitralna

Ryc. 3. Preparat przedstawiający otwartą prawą komorę serca. Część błoniasta przegrody serca (MS) została podświetlona od strony komory lewej. Kolorem zielonym zaznaczono beleczkę przegrodowo-brzeżną (SMT) dzielącą się na dwie odnogi, pomiędzy które wchodzi grzebień nadkomorowy (*). Linia przerywana oznacza tylno-dolny rąbek przegrody błoniastej, w którym przebiega pęczek przedsionkowo-komorowy, Morfologia kliniczna przegrody serca…

Ryc. 4. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu wtórnego (ASD II) – widok od strony prawego przedsionka; TV – zastawka trójdzielna

Ryc. 5. Komunikacja międzyprzedsionkowa typu zatoki żylnej. A. Komunikacja typu ż. głównej górnej (SV-SVC). B. Komunikacja typu ż. głównej dolnej (SV-IVC); FO – dół owalny, Morfologia kliniczna przegrody serca

Ryc. 6. Szkielet serca z ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej ze wspólną zastawką przedsionkowo-komorową. Wspólny pierścień zastawkowy uniemożliwia wklinowanie aorty między dwa ujścia przedsionkowo-komorowe. Niebieskie trójkąty przedstawiają niewielkie trójkąty włókniste pomiędzy pierścieniem zastawki aortalnej a pierścieniem wspólnej zastawki przedsionkowo-komorowej

Ryc. 7. Długości części napływowej i odpływowej przegrody międzykomorowej w sercu prawidłowym (A) i sercu z ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej ze wspólną zastawką przedsionkowo-komorową (B). W sercu prawidłowym oba wymiary są równe, podczas gdy w ubytku przegrody przedsionkowo-komorowej część odpływowa (outflow) jest wyraźnie dłuższa od części napływowej (inflow)

Ryc. 8. Budowa wspólnej zastawki przedsionkowo-komorowej w przypadku ubytku przegrody przedsionkowo-komorowej; SBL – płatek pomostujący górny, IBL – płatek pomostujący dolny, LML – płatek ścienny lewy, RML – płatek ścienny prawy, RASL – płatek przednio-górny prawy, IAS – przegroda międzyprzedsionkowa

Ryc. 9. Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej typu otworu pierwotnego (primum AVSD) współistniejący z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego (ASD II) – widok od strony prawego przedsionka i prawej komory. Gwiazdką (*) zaznaczono tkankę łączącą płatki pomostujące górny i dolny na grzebieniu przegrody międzykomorowej, morfologia kliniczna przegrody serca…

Ryc. 10. Okołobłoniasty ubytek przegrody międzykomorowej. A. Widok od strony prawej komory. Ubytek (VSD) leży pomiędzy odnogami beleczki przegrodowo-brzeżnej (SMT). Tylny brzeg ubytku utworzony jest przez połączenie zastawki trójdzielnej (TV) i zastawki aortalnej. B. Inny przykład okołobłoniastego ubytku przegrody międzykomorowej. Widok od strony lewej komory. W świetle ubytku widoczny jest przedni płatek zastawki trójdzielnej (ALTV)

Ryc. 11. Okołobłoniasty napływowy ubytek przegrody międzykomorowej (VSD) w sercu płodu z trisomią 18. chromosomu; TV – zastawka trójdzielna, PV – zastawka pnia płucnego, morfologia kliniczna przegrody serca…

Ryc. 12. Dwa przykłady ubytku stożkowo-komorowego w zespole Fallota. A. Ubytek okołobłoniasty. Tylne ograniczenie ubytku stanowi połączenie zastawki aortalnej (AoV) i zastawki trójdzielnej (TV) zaznaczone krótką strzałką; PV – zastawka pnia płucnego, mVSD – dodatkowy mięśniowy ubytek przegrody międzykomorowej. B. Inny przykład zespołu Fallota z ubytkiem stożkowo-komorowym (VSD) oddzielonym od zastawki trójdzielnej mięśniowym tylno-dolnym rąbkiem (*). Takiego ubytku nie można nazwać okołobłoniastym, morfologia kliniczna przegrody serca…

Ryc. 13. Ubytek podtętniczy podwójnie związany leżący w części odpływowej przegrody międzykomorowej pomiędzy odnogami beleczki przegrodowo-brzeżnej. Mięśniowa przegroda drogi odpływu zastąpiona jest przez łącznotkankowe połączenie pierścieni zastawki aortalnej (AoV) i zastawki pnia płucnego (PV) zaznaczone krótką strzałką. Ubytek oddzielony jest od zastawki trójdzielnej (TV) mięśniowym tylno-dolny rąbkiem, nie jest więc ubytkiem okołobłoniastym. Pień płucny jest zwężony, aorta zaś przemieszczona ponad ubytkiem na stronę prawej komory. Jest to nietypowa forma zespołu Fallota spotykana często w populacji azjatyckiej

Dostęp do całego tekstu jest możliwy przez link do platformy: ScienceDirect® wydownictwa Elsevier Urban&Partner

Warto również zobaczyć:                                                                                            Morfologia kliniczna wad spływów żył płucnych i systemowych                                     Rozwój i morfologia kliniczna prawidłowego serca płodu i dziecka. Sekwencyjna analiza segmentalna serca z wadą wrodzoną

Morfologia kliniczna przegrody serca… , Morfologia kliniczna przegrody serca… , Morfologia kliniczna przegrody serca… ,

 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

, , , , ,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.